Hlavná stránka - F3
Screen picture

kovats.sk

Na našej stránke nájdete všetky dostupné informácie o doméne kovats.sk. Informácie sa snažíme aktualizovať tak často ako je to možné a veríme, že Vám budú užitočné.

Základné informácie

Doména:kovats.sk
Hodnotenie:5 z 0-5 (99.97%), dôležitosť: 34
Odhad hodnoty domény:999700
Dĺžka názvu domény:6
Náš prvý záznam o doméne:23.04.2008
Stav domény:DOM_OK
Platnosť od:24.04.2019
Platnosť do:23.04.2020
Majiteľ domény:GEJZ-0006
Registrátor domény:WEBG-0001
DNS1:ns1.nameserver.sk
DNS2:ns2.nameserver.sk
DNS3:ns1.dnsbackup.net
DNS4:ns2.dnsbackup.net
Nadpis stránkyO firme - Kovats
PageRank kontrolovaný:05.03.2011
PageRank:2
DNS kontrolovaný:30.07.2019
WHOIS kontrolovaný:28.04.2018

DNS

Server: ns1.nameserver.sk
Address: 212.89.225.139#53

kovats.sk
origin = ns1.dnsbackup.net
mail addr = root.dnsbackup.net
serial = 2018073101
refresh = 36000
retry = 3600
expire = 1209600
minimum = 86400
Name: kovats.sk
Address: 217.67.30.20
kovats.sk has AAAA address 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:22:1
kovats.sk mail exchanger = 5 mailin.mx-hub.sk.
kovats.sk mail exchanger = 5 mailin.mx-hub.eu.
kovats.sk mail exchanger = 5 mailin.mx-hub.net.
kovats.sk mail exchanger = 5 mailin.mx-hub.cz.
kovats.sk nameserver = ns2.dnsbackup.net.
kovats.sk nameserver = ns1.nameserver.sk.
kovats.sk nameserver = ns1.dnsbackup.net.
kovats.sk nameserver = ns2.nameserver.sk.
kovats.sk text = "v=spf1 a mx include:_spf.nameserver.sk ?all"
kovats.sk text = "v=spf2.0/mfrom,pra +a +mx include:_spf2.nameserver.sk ?all"

Analýza obsahu stránky

Hlavný nadpis:

O firme - Kovats

Hlavný podnadpis:

O firme

Nadpis tretej úrovne:

O firme

Prvý odstavec stránky:

Naša firma vznikla v roku 1991. Postupom èasu sa orientovala na èinnos v protipožiarnej a zabezpeèovacej technike. Naším heslom sa stal slogan „ochrana pred požiarom a výbuchom - prevention from fire and explosion". Snažíme sa poskytova komplexné služby - od projektu, dodávky, inštalácie, revízie až po záruèný, pozáruèný servis a údržbu. Snažíme sa aplikova len technológie a zariadenia enviromentálne nezávadné a preto máme v logu firmy vèeliu krá¾ovnú, ktorá je monitorom kvality životného prostredia.Od roku 1992 sa zaoberáme detekciou hor¾avých a toxických plynov. Zabezpeèujeme komplexnú službu v oblasti detekcie hor¾avých plynov a pár pre:- STK motorových vozidiel- PEK motorových vozidiel- PKO motorových vozidiel- plynové kotolne- chladiarenské zariadeniaVykonávame aj opravy, kontrolu a nastavovanie citlivosti detektorov hor¾avých plynov.V roku 1995 sme rozšírili sortiment našich služieb o projektovanie, dodávku, montáž, servis a revízie EPS od výrobcov: - LABOR STRAUSS, LST- LITES- ARITECH- BOSCH.V roku 1996 sme sa oboznámili s aerosólovými stabilnými hasiacimi zariadeniami. Tieto zariadenia majú podobné hasiace úèinky ako halogenizované uh¾ovodíky, ale nepoškodzujú ozón a nemajú toxické úèinky, preto nás táto hasiaca technológia ihneï zaujala. K tejto technológii ešte neboli vytvorené technické normy preto sme mali zo zaèiatku problémy s legislatívou a ich certifikáciou. Najprv sme montovali systém PIROMAT, ktorej úèinnos aerosólového hasiaceho zariadenia bola overená aj v praxi v apríli 1999, pri požiari olejového transformátora v OD TESCO Košice, kde SHZ uhasilo horiaci olej transformátora. Neskôr sme sa zaèali zaobera so stabilným hasiacim aerosólovým zariadením FIRE JACK®, ktorého riadiaci elektronický systém je v stavebnicovom prevedení a umožòuje prakticky neobmedzené rozšírenie systému èo do objemu a poètu chránených priestorov. Toto ve¾mi nenároèné a bezporuchové zariadenie, pracujúce na princípe objemového hasenia dokáže zabezpeèi ochranu objektu pred požiarom od ve¾kých výrobných a skladových priestorov, serverovne, archívy a až po malé rozvodné skrine. Svoje uplatnenie nájde predovšetkým v káblových kanáloch, bežne neprístupných priestoroch, ale tiež aj na odlúèených miestach kde nie je k dispozícií ani voda, ani rozvod elektrickej energie. Výrobca zariadenia BESY CO, s. r. o., Praha sa snaží stále zdokona¾ova komponenty systému. Riadiaca elektronika s ve¾mi jednoduchým ovládaním umožòuje dokonalý preh¾ad o situácií a okamžitý zásah v prípade požiaru. Zariadenie bolo certifikované v roku 2002 ako stabilné hasiace aerosólové zariadenie. Zariadenie našlo uplatnenie aj v serverovniach. V roku 2005 sme rozšírili hasiace zariadenia o lokálne hasiace systémy FIRE TRACE pracujúce na báze FE 36. Tento hasiaci systém aplikuje hasiacu látku priamo v mieste horenia, tým sa znižuje použité množstvo hasiva a s tým sa znižuje enviromentálne zaaženie. V roku 2007 sme zaèali dodáva aj plynové stabilné hasiace zariadenia FE 36 a FM 200 . Dodávame aj elektronické zabezpeèovacie systémy a kamerové systémy. Robíme aj NN a MaR rozvádzaèe. Pre vyrobené rozvádzaèe robíme typové skúšky vo vlastnej skúšobni. V záujme zvýšenia kvality našich služieb v roku 2004 sme zaviedli systém riadenia kvality a dali sme ho certifikova pod¾a normy ISO 9001:2000. Vedenie spoloènosti sa dohodlo na nasledujúcej politike kvality:Udržiava a zlepšova certifikovaný systém riadenia kvality pod¾a normy ISO 9001:2000.Udrža používanie ekologicky nezávadných technológií.Ma spokojných zákazníkov a minimalizova poèet spôsobených reklamácií.Poskytova komplexnú dodávku služieb protipožiarnej ochrany a zabezpeèovacej techniky, vrátane vzdelávania.Zvýši objem dodávok vrátane rozšírenia sortimentu a rozšírenia teritória pre výhradné zastúpenie niektorých zariadení v oblasti SHZ, EPS, PSN, detektorov plynov a komplexnej ochrany budov.Používa len schválené a certifikované zariadenia.Politiku presadzuje vo svojej rozhodovacej èinnosti a pre ostatných zamestnancov spoloènosti je vzorom.

Vývoj Alexa indexu

alaxa graf

Posledných 5 zobrazených domén: www.kovats.sk, www.gszasklenie.sk, www.zakryteauto.sk, www.hudiny.sk, www.gaspect.sk.

Informácie v českom jazyku o kovats.sk.

Podobné domény: k, ko, kov, kova, kovat, kovats

© F3.sk Google+ stránka